Nagyböjt 2. vasárnapja

2015. február 27.

A templomot és az oltárt felszentelő imádság
Istenünk, aki Egyházadat megszenteled és kormányzod, szent nevedet ünnepi énekkel dicsérjük, mert hívő néped ma ünnepélyesen örökre neked szenteli az imádságnak ezt a házát, ahol áhítattal tisztel Téged, igédből tanul és szentségeiddel táplálja lelkét. E templom jelképezi az Egyházat, amelyet Krisztus megszentelt saját vérével, hogy dicsőséges jegyesévé válassza, a hit tisztaságában tündöklő szűzként őrizze, és a Szentlélek ereje által boldog anyjává avassa. Szent az Egyház, az Úr választott szőlője, mely vesszőivel betölti az egész világot, és hajtásait a keresztfára futtatva, a mennyek országa felé emeli. Boldog az Egyház, Isten hajléka az emberek között, élő kövekből emelt templom, mely mint sziklaalap, apostolokra épült, és benne maga Jézus Krisztus a szegletkő. Fönséges az Egyház, hegytetőre épült város, mely mindenki előtt tiszta fényben tündöklik, a Bárány dicsősége örökre fénylik benne, és visszhangzik boldog, hálás éneke. Most esengve kérünk tehát, Urunk, az ég minden áldásával áraszd el ezt a templomot és az oltárt, hogy templomunk szent hely maradjon mindenkor és az oltár Krisztus áldozatára állandóan készen álljon. Az isteni kegyelem árja mossa le itt az emberek vétkeit, hogy fiaid, Atyánk, meghaljanak a bűnnek, és újjászülessenek az örök életre. Az oltár asztala köré egybegyűlt híveid itt ünnepeljék a húsvét szent titkát, és táplálja őket Krisztus Igéje és testének vétele. A dicséret áldozata zengjen itt az öröm hangján, az emberi szó az angyali énekhez társuljon, és a világ üdvéért szüntelenül szálljon hozzád az imádság. A szükséget szenvedők itt segítségre leljenek, az elnyomottak igaz szabadságra jussanak, s az istenfiúság méltóságát öltse magára minden ember, míg a mennyei Jeruzsálembe boldogan el nem érkezik. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Hálaadó imádság az új templomért
Urunk Jézus Krisztus!
Szívünk legnagyobb hálájával és szeretetével köszönjük Neked azt a nagy kegyelmet, hogy eljöttél közénk. Velünk voltál mindvégig, s engedted, hogy átéljük a zsoltár szavait: „Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, ki építi azt.” Köszönjük, hogy szüntelen tanítottál minket bízni Gondviselésedben. Hálával telt a szívünk, hogy valóban nem hagytál minket magunkra semmilyen erőfeszítésünkben.
Salamon imájával kérünk továbbra is: „Legyen szemed éjjel és nappal nyitva e szent hajlék felett!”
Segítsd az itt élő családokat, hogy a názáreti Szent Család pártfogásával élő kövekből építsék tovább templomodat! Segíts, hogy a jövőben is egészen átadjuk magunkat Neked, s akaratod eszközévé váljunk. Ámen.
Mária, József, Szent Család - Könyörögj érettünk!
Árpádházi Szent Margit, templomunk védőszentje - Könyörögj érettünk!
Boldog Apor Vilmos vértanú, egyházközségünk alapítója - Könyörögj érettünk!
 
Áldott ünneplést, szép hetet kívánunk minden kedves Testvérünknek!


Vissza...

2020. február 21.
Évközi 7. vasárnap
A héten hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. Ez a kegyelmi idő a húsvét előtti negyven napos bűnbánati időszak. A böjti fegyelemről részletesebb írást a Harangszóban olvashatunk.
Bővebben
2020. február 21.
Templomunk liturgikus rendje
Hamvazószerda (február 26.) szigorú böjti nap.
Bővebben
2020. február 21.
Evangélium
„Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: könyörületre hajlik szíve.” (Zsolt 102)
Bővebben